Program

Program kongresu

Den 1

12:45

Česká republika

Zahájení

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

13:00 – 14:00

Česká republika

Stabilita a rekonstrukce tkání v okolí implantátů Astra Tech Implant system

MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.,

Spoluautor: prof. MUDr. Taťjana Dostálová DrSc., MBA

V posledních letech se dentální implantologie stala běžnou součástí kvalitní stomatologické péče s významným nárůstem kvality života pro pacienty se ztrátou vlastních biologických pilířů.

V oboru nastal rychlý a značný vědecký pokrok například z hlediska volby implantátu, používaných augmentačních materiálů, postupů, metod a možností využití technického i přístrojového vybavení jak v diagnostice, plánování, tak i v provedení chirurgické a protetické fáze ošetření. Navzdory tomu však základní biologické principy funkce tkání zůstávají beze změn a je nezbytné jejich respektování. Za vyřešenou a dostatečně zdokumentovanou lze považovat oseointegraci jakožto základní podmínku úspěšnosti celého oboru.

Toto v praxi umožnilo například použití menších délek a průměrů fixtur, stejně tak snížení celkového počtu implantátů a možnosti jejich zavádění do disparalelních poloh bez negativních dopadů na navazující protetické ošetření. Tento posun vedl k podstatnému snížení času, nákladů a traumatičnosti terapie. Pozornost se proto mohla přesunout na dlouhodobou stabilitu okolních tkání a celkového estetického výsledku. Základním omezením, na které se proto v posledních letech odborníci zaměřují, je řešení anatomických podmínek z pohledu kvality a kvantity tkání. Tímto v implantologii napříč spektrem vznikla obecná potřeba verifikace limitů celého ošetření na podkladě vědeckého poznání podložené relevantními studiemi. Prezentace se zabývá právě těmito omezeními, moderními trendy a jejich mnohaletým ověřením v praxi. Autoři budou své poznání předkládat v teoretické rovině a dokladovat na svých klinických případech.

14:00 – 15:30

Španělsko

Protocols in complete-arch fixed implant prosthodontics

Fernando Rojas-Vizcaya, DDS, MS

Postupy při fixaci protetické náhrady celé čelisti nesené na implantátech

Při náhradě celé čelisti je možné postupovat dle různých protokolů; “analogový”. “analogově-digitální”, 2D, 3D nebo plně digitální.

Ve všech případech musí být zohledněny čtyři aspekty, které zajistí dlouhodobý výsledek léčby. Jsou to dynamika úst, protetika, biologie a chirurgie.

15:30 – 16:00

Coffee Break

16:00 – 17:30

Španělsko

Smile design: integrating prosthetic, surgical & biological parameters using Simplant & SmartFix koncept

Fernando Rojas-Vizcaya, DDS, MS

Smile design: integrace protetických, chirurgických a biologických parametrů pomocí konceptu Simplant & SmartFix

Ve složitých případech u pacientů s rozsáhlou ztrátou chrupu je před implantací nezbytné určit přesnou polohu zbývajících zubů. Tímto způsobem lze také vizualizovat vztah mezi novými zuby a existující kostí. Díky tomu můžeme navrhnout léčebný plán, který zohledňuje úsměv pacienta a protetiku a zároveň biologii a chirurgii. V této přednášce budou detailně popsány všechny tyto aspekty od léčebného plánu po finální práci.

17:30 – 18:15

Česká republika

Sendvičová technika, vertikální augmentace alveolu

Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

I když je podle literárních údajů zapotřebí vertikálních augmentací v implantologii asi jen u 7 % pacientů, je důležité, aby byl i začínající implantolog, vybaven dostatečnými znalostmi o všech možnostech augmentace alveolu.

V literatuře i v odborných sděleních jsou široce
popisovány a diskutovány především techniky GBR a kostních bloků a jejich modifikací.
Existují však i jiné techniky pro vertikální augmentace, na které bychom neměli zapomínat. Jedná se především o interpoziční, nebo jinak i sendvičové techniky vertikální augmentace alveolu. V přednášce budou diskutovány biologické principy, indikace, technika provedení, timing a také možné komplikace této, ne tak často publikované techniky. Také se zaměříme na management měkkých tkání, který po těchto typech augmentací musí následovat.

18:15

Diskuze

19:00

Společenské setkání u večeře a večerní kulturní program

Den 2

08:30 – 10:00

Izrael

Understanding the Biologic Software and Matching the Hardware for Better Implant Therapy, 1. část

Prof. Nitzan Bichacho

In order to achieve a natural-looking result of artificial implant restorations, one must analyze the operative site and plan for a long term healthy integration of the restorative complex and the implant fixture within the surrounding living tissues.

At the smile zone our primary goal is also to obtain natural-looking peri-implant soft tissue
embracing a natural-looking functioning crown.

The accumulated insights over the last 20 years on bone and tissue response (and
alterations) around implants, enable biologic-based implementation of different surgical and
restorative approaches, so that the abutment-crown complex has more chances to blend in
with the surrounding tissue and the dentition in complete health and harmony.
In this presentation, surgical and restorative algorithms will be explained through clinical
cases, to enable a comprehensive understanding of the present limitations and the various
options available today to maximize the successful results of implants-based restorations
especially at the smile zone.

10:00 – 10:30

Coffee Break

10:30 – 12:00

Izrael

Understanding the Biologic Software and Matching the Hardware for Better Implant Therapy, 2. část

Prof. Nitzan Bichacho

In order to achieve a natural-looking result of artificial implant restorations, one must analyze the operative site and plan for a long term healthy integration of the restorative complex and the implant fixture within the surrounding living tissues.

At the smile zone our primary goal is also to obtain natural-looking peri-implant soft tissue
embracing a natural-looking functioning crown.

The accumulated insights over the last 20 years on bone and tissue response (and
alterations) around implants, enable biologic-based implementation of different surgical and
restorative approaches, so that the abutment-crown complex has more chances to blend in
with the surrounding tissue and the dentition in complete health and harmony.
In this presentation, surgical and restorative algorithms will be explained through clinical
cases, to enable a comprehensive understanding of the present limitations and the various
options available today to maximize the successful results of implants-based restorations
especially at the smile zone.

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:30

Maďarsko

New Perspectives on Vertical and Horizontal Augmentation, 1. část

Prof. Istvan Urban

Nové pohledy na vertikální a horizontální augmentaci

Vertikální a horizontální augmentace je v regenerativní fázi implantace často velkou výzvou. Hlavní příčinou je náročnost chirurgického postupu a potenciální komplikace, které mohou nastat. Avšak je dokázáno, že při přesném dodržení postupu může být dosaženo úspěšných klinických výsledků. Dokonalá znalost anatomie je předpokladem pro zacházení s lalokem, které zajistí žádoucí zhojení štěpu. Nejdůležitějšími aspekty pro vytvoření kostní tkáně jsou vhodné upevnění štěpu a také správné použití augmentačního materiálu. Cílem této prezentace bude shrnout nejdůležitější kroky augmentace alveolárního hřebene a poradit vám, jak se tyto náročné postupy naučit.

14:30 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 16:30

Maďarsko

New Perspectives on Vertical and Horizontal Augmentation, 2. část

Prof. Istvan Urban

Nové pohledy na vertikální a horizontální augmentaci

Vertikální a horizontální augmentace je v regenerativní fázi implantace často velkou výzvou. Hlavní příčinou je náročnost chirurgického postupu a potenciální komplikace, které mohou nastat. Avšak je dokázáno, že při přesném dodržení postupu může být dosaženo úspěšných klinických výsledků. Dokonalá znalost anatomie je předpokladem pro zacházení s lalokem, které zajistí žádoucí zhojení štěpu. Nejdůležitějšími aspekty pro vytvoření kostní tkáně jsou vhodné upevnění štěpu a také správné použití augmentačního materiálu. Cílem této prezentace bude shrnout nejdůležitější kroky augmentace alveolárního hřebene a poradit vám, jak se tyto náročné postupy naučit.

16:30 

Diskuze a rozloučení

Registrace

 

Bodové ohodnocení: 10 kreditů ČSK

Přednášky v anglickém jazyce budou simultánně tlumočeny do českého jazyka.

V ceně vstupenky je chutné občerstvení včetně nápojů, čtvrteční společná večeře, oběd druhý den kongresu. Večerní kulturní program.

Večerní kulturní program s jedinečným Prague Cello Quartet

Čtvrteční přednáškový blok zakončíme společnou večeří, po které vás srdečně zveme na
koncert čtveřice violoncellistů – Prague Cello Quartet. Těšit se můžete jak na moderní úpravy
klasických skladeb, tak na známé filmové melodie. Poslechněte si malou ukázku nebo rovnou
navštivte jejich stránky.

REGISTRACE