Podmínky účasti

Podmínky účasti

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA KONGRESE HVĚZDY IMPLANTOLOGIE A AUGMENTAČNÍCH POSTUPŮ POŘÁDANÝM AKADEMIÍ JPS s.r.o

 

Přihlášení na kongres pořádaný Akademií JPS s.r.o. (dále jen „kongres“)
Účastníkem (dále jen „účastník“) mohou být právnické a fyzické osoby s platnou registrací.
Odesláním objednávky formou online registrace, e-mailu nebo uzavřením objednávky formou ústní dohody se zástupcem pořadatele na kongres účastník vyjadřuje souhlas s těmito závaznými podmínkami účasti a se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem organizace a vedení akce, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Uhrazením účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto okamžikem je mezi pořadatelem kongresu (dále jen „pořadatel“) a účastníkem uzavřena smlouva o účasti.

Vstup do prostor konání akce je povolen pouze registrovaným účastníkům vstup na večerní kulturní program je povolen také registrovanému doprovodu účastníka. Uzávěrka registrací je 15. února 2024. V případě, že bude kapacita kongresu naplněna před tímto datem, vyhrazuje si pořadatel právo uzavřít registraci.


Výše účastnických poplatků
 

Vstup na kongres je zpoplatněn. Cena poplatku za účast je uvedena v programu kongresu, který je zveřejněn ve formátu PDF na internetových stránkách www.jps.cz a současně je uvedena na stránkách kongresu www.hvezdyimplantologie.cz. Cena je uvedena v Kč včetně DPH za 1 osobu a v Eurech včetně DPH za 1 osobu pro účastníky ze zemí mimo ČR. Zvýhodněný účastnický poplatek za včasné přihlášení je taktéž uveden ve zveřejněném programu.

Standardní i zvýhodněný účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, občerstvení, propagační materiály a vstup na večerní kulturní program.

Standardní ani zvýhodněný účastnický poplatek nezahrnuje ubytování, které si účastník zařizuje sám. Pro získání včasné slevy je nutné se zaregistrovat a odeslat účastnický poplatek do termínu uvedeného v programu. Pokud bude platba odeslána až po uvedeném termínu pro uplatnění včasné slevy, automaticky bude účtována plná cena.

Provádění jakékoli obchodní činnosti účastníky kongresu v prostorách konání kongresu je přísně zakázáno. Bude-li některý účastník provozovat takové činnosti neoprávněně, může mu být okamžitě a bez náhrady zrušena jeho registrace na kongres a bude muset opustit prostory kongresu.


Způsob platby
 

Každý z účastníků obdrží na základě objednávky fakturu. Uhrazením účastnického poplatku je dokončena registrace účastníka. Účastnický poplatek uhradí účastník bankovním převodem v termínu uvedeném na faktuře; není možné platbu provést hotově nebo kreditní kartou až na místě.

Bankovní spojení
účet pro platbu v Kč:
5493/0300 vedený u ČSOB, Na Příkopě 18, Praha 1
IBAN: CZ5003000000000000005493, BIC: CEKOCZPP

účet pro platbu v euro:
478374773/0300 vedený u ČSOB, Na Příkopě 18, Praha 1
IBAN: CZ8203000000000478374773, BIC: CEKOCZPP

účet pro platbu v euro na Slovensku:
4001485546/7500 vedený u ČSOB, Nám. SNP 29, Bratislava
IBAN: SK4475000000004001485546, BIC: CEKOSKBX


Storno podmínky

Účastník má nárok na vrácení 100 % uhrazeného registračního poplatku při zrušení své účasti více než 60 dní před začátkem kongresu, v případě zrušení účasti více než 15 dní avšak méně než 59 dní před začátkem kongresu bude účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 50 % uhrazeného registračního poplatku. Pokud účastník zruší svou účast méně něž 14 dní před začátkem kongresu, bude mu účtován storno poplatek 100 % uhrazeného účastnického poplatku.

Registraci na kongres lze zrušit pouze písemnou formou na e-mailovou adresu strnadova@jps.cz. V případě, že účastník svou registraci nezruší a na kongres se nedostaví, nevzniká účastníkovi nárok na vrácení účastnického poplatku.

V případě zásahu vyšší moci a nutnosti přesunutí kongresu na nový termín, bude registrace automaticky převedena na nový termín.


Obecná informace

Účastník s platnou registrací bere na vědomí, že pořadatel během kongresu pořizuje fotodokumentaci a videodokumentaci, která bude použita k marketingovým účelům pořadatele a bude zveřejněna především, nikoliv však výlučně, na internetových stránkách pořadatele, firemních profilech pořadatele na sociálních sítích, v tištěných propagačních materiálech pořadatele.


Pořadatel

JPS s.r.o., Velichovská 14, 155 00, Praha 5, IČO: 49681508

V případě dotazů volejte, prosím, na číslo + 420 775 218 542 Kateřinu Strnadovou, koordinátorku kongresu nebo nás kontaktujte e-mailem na strnadova@jps.cz nebo vachova@jps.cz.